Algemene Voorwaarden

Lely Coaching
Laan 4d
8071JA Nunspeet

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ten behoeve van de ontwikkeling van mens en organisatie, die gesloten worden tussen Lely Coaching en een opdrachtgever, deelnemer, cursist of coachee, hierna te benoemen opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze schriftelijk overeengekomen zijn tussen Lely Coaching en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Lely Coaching derden worden ingeschakeld.

Artikel 2 Overeenkomst

De overeenkomst tussen Lely Coaching en opdrachtgever komt tot stand door:

  • Ofwel ondertekening van een offerte door Lely Coaching en de opdrachtgever
  • Ofwel ondertekening van een inschrijfformulier, aanmeldingsformulier of Plan van Aanpak
  • Ofwel door een schriftelijke bevestiging van Lely Coaching aan opdrachtgever na een telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

In alle gevallen waarin Lely Coaching dat noodzakelijk of nuttig acht, heeft zij het recht om in overleg met opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Lely Coaching een termijn is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de afgesproken termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Lely Coaching de overeenkomst dient uit te voeren.

Wanneer Lely Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Lely Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4 Annulering

De opdrachtgever kan de geplande activiteiten annuleren per brief of e-mail. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: binnen een termijn van 1 week tot en met de dag van aanvang 100%.

In geval de opdrachtgever na aanvang van de geplande activiteiten deelname beëindigd of anderszins geen gebruik meer wenst te maken van de geplande activiteiten, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

Artikel 5 Prijzen

Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd. De overeenkomst vermeldt welke kostenposten onder de totaalprijs vallen.

Artikel 6 Betaling en Incasso

Betaling van het verschuldigde bedrag uit de overeenkomst dient minimaal twee weken voor de aanvang van de geplande activiteiten  ontvangen te zijn op rekening van Lely Coaching, tenzij hier in een offerte afwijkende afspraken over opgenomen zijn.

Indien de betaling niet minimaal twee weken voor aanvang van de afgesproken geplande activiteiten heeft plaatsgevonden, behoudt Lely Coaching het recht de geplande activiteiten te annuleren.

Bij het niet naleven van de betalingsverplichting kan Lely Coaching overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering. De kosten daarvan worden in rekening gebracht van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Lely Coaching is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten van de door haar in het kader van de overeenkomst verstrekte en gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door Lely Coaching uitgegeven brochures, ander geschreven materiaal, rapporten, voorstellen en overige bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Lely Coaching. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Lely Coaching mag de opdrachtgever geen gegevens geheel of gedeeltelijk of uitreksels hiervan publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Lely Coaching is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Als opdrachtgever aantoonbare schade lijdt ten gevolge van activiteiten aan Lely Coaching toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van deze overeenkomst, aanvaardt Lely Coaching deze aansprakelijkheid tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en zover de verzekering tot uitkering over gaat.

Lely Coaching is niet aansprakelijk voor schade die aan derde wordt veroorzaakt door deelnemers tijdens activiteiten van Lely Coaching.

Schade aan gebouwen of inventaris die zonder twijfel toegebracht zijn door opdrachtgever komt voor diens rekening.

Lely Coaching zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lely Coaching is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventuele geleden schade op deze derden te verhalen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Lely Coaching en opdrachtgever en de daaruit voorvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van hoofdvestiging van Lely Coaching in Nunspeet.   

Lely Coaching
Edmay van der Lely
info@lelycoaching.nl
06-18479001

KvK nummer: 08100000
BTW nummer: NL001935959B67